CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 225 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 KH-DT 02 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu (cấp xã ) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
17 XD02 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Cấp Quận/huyện Quy hoạch
18 CSTE 02 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (cấp xã) Cấp Quận/huyện Trẻ em
19 TTCX02 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Cấp Quận/huyện Thanh tra
20 TE03 Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Cấp Quận/huyện Bảo vệ chăm sóc trẻ em
21 KH-DT 03 Thủ tục Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn (cấp xã ) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
22 GT 04 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải
23 XD03 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Cấp Quận/huyện Quy hoạch
24 CSTE 03 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Cấp Quận/huyện Trẻ em
25 GQTC03 Thủ tục giải quyết tố cáo cấp huyện Cấp Quận/huyện Thanh tra
26 TTCX03 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã Cấp Quận/huyện Thanh tra
27 VHTT03 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
28 DKDD04 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Cấp Quận/huyện Đất đai
29 KH-DT 04 Thủ tục Mở thầu (cấp xã ) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
30 TG04 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Cấp Quận/huyện Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ