CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 187 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
16 BVCSTE 02 Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Cấp Quận/huyện Trẻ em
17 CSTE 02 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (cấp xã) Cấp Quận/huyện Trẻ em
18 TTCX02 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Cấp Quận/huyện Thanh tra
19 TE03 Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Cấp Quận/huyện Bảo vệ chăm sóc trẻ em
20 KH-DT 03 Thủ tục Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn (cấp xã ) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
21 2.001661.000.00.00.H60 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
22 XD03 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Cấp Quận/huyện Quy hoạch
23 CSTE 03 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Cấp Quận/huyện Trẻ em
24 GQTC03 Thủ tục giải quyết tố cáo cấp huyện Cấp Quận/huyện Thanh tra
25 TTCX03 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã Cấp Quận/huyện Thanh tra
26 KH-DT 04 Thủ tục Mở thầu (cấp xã ) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
27 VN-KT04 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
28 TSTE 04 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Cấp Quận/huyện Trẻ em
29 SLD04 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Cấp Quận/huyện Thanh tra
30 VHTT04 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở