CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 446 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 TPGI01 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Cấp Quận/huyện Hòa giải cơ sở
17 TP 01 Thủ tục đăng ký khai sinh Cấp Quận/huyện Hộ tịch
18 HDXD 01 Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Cấp Quận/huyện Hạ tầng kỹ thuật
19 XD01 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Cấp Quận/huyện Quy hoạch
20 TG01 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Cấp Quận/huyện Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
21 NV-KT01 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
22 TT 01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
23 TG 01 Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Cấp Quận/huyện Tôn giáo
24 TCDN01 Đăng ký thành lập hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
25 HKD 01 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
26 MT-01 Thủ tục Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
27 1.001662.000.00.00.H60 Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện) Cấp Quận/huyện Tài nguyên nước
28 TG1 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
29 BVCSTE 01 Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Cấp Quận/huyện Trẻ em
30 CSTE 01 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (cấp xã) Cấp Quận/huyện Trẻ em