CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 152 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 TN&MT-08 Thủ tục Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
17 TT-TT 01 Thủ tục Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Cấp Quận/huyện Thông tin Truyền thông
18 BTXH 02 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
19 CNTD 02 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Cấp Quận/huyện Công nghiệp tiêu dùng
20 CNTD01 Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Công nghiệp tiêu dùng
21 CT 02 Thủ tục chứng thực di chúc Cấp Quận/huyện Chứng thực
22 CT17 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp Quận/huyện Chứng thực
23 TN&MT 06 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai Cấp Quận/huyện Đất đai
24 HG 02 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải Cấp Quận/huyện Hòa giải cơ sở
25 TP 02 Thủ tục đăng ký kết hôn Cấp Quận/huyện Hộ tịch
26 KT 02 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
27 TG 02 Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Cấp Quận/huyện Tôn giáo
28 TT-TT 02 Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Cấp Quận/huyện Thông tin Truyền thông
29 2.000751 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
30 CNTD 03 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Cấp Quận/huyện Công nghiệp tiêu dùng