CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 225 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
91 GD03 Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
92 GD04 Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
93 GD05 Thủ tục Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
94 GD06 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
95 GD07 Thủ tục Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
96 GD08 Thủ tục Xóa đăng ký thế chấp Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
97 GD09 Thủ tục Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
98 GD10 Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
99 GDDT 03 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
100 GDDT 05 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
101 GDDT 06 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
102 GDDT 07 Thủ tục cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
103 GDDT 08 Thủ tục cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
104 GDDT 09 Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
105 GDDT 10 Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo