CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 226 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
211 TT02 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Cấp Quận/huyện Thanh tra
212 TT03 Thủ tục giải quyết tố cáo cấp huyện Cấp Quận/huyện Thanh tra
213 TT04 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Cấp Quận/huyện Thanh tra
214 TTCX05 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Cấp Quận/huyện Thanh tra
215 TTCX08 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Cấp Quận/huyện Thanh tra
216 LVTT 01 Thủ tục Chuyển đổi cơ câu cây trồng trên đât trồng lúa Cấp Quận/huyện Trồng trọt
217 TV01 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Cấp Quận/huyện Thư viện
218 VH-TT-DL 02 Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Cấp Quận/huyện Thư viện
219 VHCS01 Thủ tục Công nhận gia đình văn hóa Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
220 VHCS02 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
221 VHCS04 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
222 VHCS05 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
223 VHCS06 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
224 VHCS07 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
225 VHCS08 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở