CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 392 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
61 TP 04 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Cấp Quận/huyện Hộ tịch
62 GDDT 04 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
63 LTHH04 Thủ tục cấp sửa đổi; bổ sung; gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
64 MT 04 Thủ tục Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
65 KT 04 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
66 TG 04 Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Cấp Quận/huyện Tôn giáo
67 TSTE 04 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Cấp Quận/huyện Trẻ em
68 BTXH 05 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
69 CT 05 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Cấp Quận/huyện Chứng thực
70 HT 10 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch
71 TP 05 Thủ tục đăng ký khai tử Cấp Quận/huyện Hộ tịch
72 KT 05 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
73 TG 05 Thủ tục đăng ký người vào tu Cấp Quận/huyện Tôn giáo
74 CSTE 05 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Cấp Quận/huyện Trẻ em
75 GDDT 17 Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục Tiểu học