CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 43 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 2.001564.000.00.00.H60 Thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất Bản, In và Phát hành
17 1.003725.000.00.00.H60 Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Xuất Bản, In và Phát hành
18 1.003483.000.00.00.H60 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất Bản, In và Phát hành
19 1.003868.000.00.00.H60 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất Bản, In và Phát hành
20 2.001584.000.00.00.H60 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất Bản, In và Phát hành
21 2.001744.000.00.00.H60 Cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất Bản, In và Phát hành
22 2.001732.000.00.00.H60 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất Bản, In và Phát hành
23 2.001740.000.00.00.H60 Đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất Bản, In và Phát hành
24 1.003114.000.00.00.H60 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất Bản, In và Phát hành
25 2.001728.000.00.00.H60 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất Bản, In và Phát hành
26 2.001737.000.00.00.H60 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất Bản, In và Phát hành
27 1.008201.000.00.00.H60 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất Bản, In và Phát hành
28 2.001765.000.00.00.H60 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử
29 2.001098.000.00.00.H60 Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử
30 2.001087.000.00.00.H60 Cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử