CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 40 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 HT 14 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
32 HT 15 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
33 HT 16 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
34 TP 18 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch
35 TP 19 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã) Hộ tịch
36 TP 20 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch
37 TP 21 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch
38 2.002516 Xác nhận thông tin hộ tịch Hộ tịch
39 XNTTHT Xác nhận thông tin hộ tịch (cấp huyện) Hộ tịch
40 TP21 Thủ tục cải chính hộ tịch (liên thông xã ->huyện) Hộ tịch