CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2263 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 NS01 Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Tài chính doanh nghiệp
77 THTK01 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tin học và thống kê
78 QT01/VPĐKĐĐ Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai
79 ĐĐBĐ02 Thẩm định cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
80 QT.KTTV 02 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng, thủy văn và Biến đổi khí hậu
81 MTTQ01 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường
82 KS01 Thủ tục Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Địa chất khoáng sản
83 TNN01 Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước
84 ĐGTS 01 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản
85 BTNN 01 Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước
86 CC 01 Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng
87 CT 04 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
88 CT 01 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
89 GĐTP 01 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp Giám định tư pháp
90 HGTM01 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Hòa giải thương mại