Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2239 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 QLG01 Thủ tục đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Quản lý giá
77 THTK01 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tin học và thống kê
78 QT01/VPĐKĐĐ Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai
79 ĐĐBĐ02 Thẩm định cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
80 QT.KTTV 02 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng, thủy văn và Biến đổi khí hậu
81 KS01 Thủ tục Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Địa chất khoáng sản
82 TNN01 Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước
83 ĐGTS 01 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản
84 BTNN 01 Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước
85 CC 01 Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng
86 CT 04 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
87 CT 01 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
88 GĐTP 01 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp Giám định tư pháp
89 HGTM01 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Hòa giải thương mại
90 HT Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch