Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2239 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
17 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
18 Thông báo VKTS CAX,P,TT Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
19 TCT01 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh (cấp tỉnh) Tổ chức cán bộ
20 XNCH01 Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an huyện (cấp huyện) Quản lý xuất nhập cảnh
21 XNCX01 Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an xã (cấp xã) Quản lý xuất nhập cảnh
22 2.000591.000.00.00.H60 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
23 1.001158.000.00.00.H60 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Công nghiệp nặng
24 CNDP 01 Thủ tục cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Công nghiệp địa phương
25 D 01 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Điện
26 2.000453.000.00.00.H60 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 Dầu khí
27 1.005190.000.00.00.H60 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Dịch vụ thương mại
28 DVTM01 Đăng ký lần đầu Hợp đồng theo mẫu/Điều kiện giao dịch chung Dịch vụ thương mại
29 2.001547.000.00.00.H60 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa Chất
30 KHCN 01 Thủ tục cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép Khoa học công nghệ