CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2263 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2251 PCP 11 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
2252 PCP 12 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
2253 PCP 13 Thủ tục đổi tên quỹ Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
2254 PCP 14 Thủ tục quỹ tự giải thể Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
2255 TG08 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
2256 TG08 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
2257 YTDP01 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế dự phòng
2258 YTDP02 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế dự phòng
2259 YTDP03 Thủ tục Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Y tế dự phòng
2260 YTDP04 Thủ tục Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Y tế dự phòng
2261 ATTP04 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (đăng ký lần đầu) Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
2262 ATTP05 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do thay đổi nội dung quảng cáo hoặc hết thời hạn hiệu lực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
2263 ATTP06 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng