CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1940 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
121 KDK01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Kinh doanh khí
122 DT01 Thủ tục Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư Cấp Quận/huyện Lựa chọn nhà đầu tư
123 LĐNN Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Cấp Quận/huyện Quản lý Lao động ngoài nước
124 1.004959.000.00.00.H60 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Cấp Quận/huyện Lao động, Tiền lương
125 LTHH01 Thủ tục Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
126 TNMT 01 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cấp Quận, Huyện Cấp Quận/huyện Môi trường
127 2.001263 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Cấp Quận/huyện Nuôi con nuôi
128 1.003596.000.00.00.H60 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Cấp Quận/huyện Nông nghiệp
129 1.003605.000.00.00.H60 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Cấp Quận/huyện Nông nghiệp
130 HG 05 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Cấp Quận/huyện Phổ biến giáo dục pháp luật
131 PL 01 Thủ tục Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Cấp Quận/huyện Phổ biến giáo dục pháp luật
132 1.000132.000.00.00.H60 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
133 TNXH01 Thủ tục Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
134 2.002163.000.00.00.H60 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Cấp Quận/huyện Phòng, chống thiên tai
135 QH01 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Cấp Quận/huyện Quy hoạch