CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 187 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CNTD 01 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng
2 CNTD01 Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng
3 CNDP01 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công nghiệp địa phương
4 CT01 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Chứng thực
5 GĐ01 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
6 DT 01 Thủ tục Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn Dân tộc
7 HGCS 01 Thủ tục bầu hòa giải viên Hòa giải cơ sở
8 HT 01 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
9 LTHH 01 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
10 LD-TB-XH 01 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Người có công
11 NCC01 Thủ tục Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
12 QH 01 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Quy hoạch
13 TCBC-TCPCP 01 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
14 TD-KT 01 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thi đua - Khen thưởng
15 TG 01 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Tôn giáo