CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 156 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CNTD 01 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng
2 CNTD01 Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng
3 CNDP01 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công nghiệp địa phương
4 CT 01 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực
5 DD 01 Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đất đai
6 HG 01 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Hòa giải cơ sở
7 HT01 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
8 LDTL 01 Thủ tục Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lao động, Tiền lương
9 NCC 01 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
10 KT01 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng
11 TDKT 01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng
12 TG 01 Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Tôn giáo
13 HTX 01 Thủ tục Đăng ký thành lập Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
14 HKD 01 Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
15 MT-01 Thủ tục Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Tài nguyên & môi trường