CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 145 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 TT CNTD 01 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Cấp Quận/huyện Công nghiệp tiêu dùng
2 CTTP01 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc Cấp Quận/huyện Chứng thực
3 GD 01 Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
4 GDDT03 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
5 GDDT04 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cấp Quận/huyện Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
6 GDDT05 Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Cấp Quận/huyện Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
7 GDDT06 Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
8 GT 01 Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải
9 HG 01 Thủ tục bầu hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải cơ sở
10 TPGI01 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Cấp Quận/huyện Hòa giải cơ sở
11 TG01 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Cấp Quận/huyện Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
12 TG1 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
13 TT CNTD 02 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Cấp Quận/huyện Công nghiệp tiêu dùng
14 GT 02 Thủ tục Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Cấp Quận/huyện Giao thông vận tải
15 HG 02 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải Cấp Quận/huyện Hòa giải cơ sở