Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 68 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CTTP01 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
2 GD 01 Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Giáo dục & Đào tạo
3 GDDT01 Thủ tục Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp Giáo dục & Đào tạo
4 GDDT03 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
5 GDDT04 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
6 GDDT05 Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
7 GDDT06 Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
8 HG 01 Thủ tục bầu hòa giải viên Hòa giải cơ sở
9 TPGI01 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Hòa giải cơ sở
10 HG 02 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải Hòa giải cơ sở
11 LT khai sinh 1 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
12 HG 03 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Hòa giải cơ sở
13 TP 03 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
14 TL-03 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên). Thủy lợi
15 HKD 03 Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh