CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 125 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 TT CNTD 01 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Cấp Quận/huyện Công nghiệp tiêu dùng
2 CT 01 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Cấp Quận/huyện Chứng thực
3 TP 01 Thủ tục đăng ký khai sinh Cấp Quận/huyện Hộ tịch
4 TBXH01 Thủ tục Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp Quận/huyện Người có công
5 NV-KT01 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
6 TT 01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
7 TG 01 Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Cấp Quận/huyện Tôn giáo
8 TCDN01 Đăng ký thành lập hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
9 HKD 01 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
10 MT-01 Thủ tục Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
11 TNN-01 Thủ tục Đăng ký khai thác nước dưới đất Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
12 GQKN01 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Cấp Quận/huyện Thanh tra
13 TT CNTD 02 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Cấp Quận/huyện Công nghiệp tiêu dùng
14 CT 02 Thủ tục chứng thực di chúc Cấp Quận/huyện Chứng thực
15 DKDD02 Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Cấp Quận/huyện Đất đai