CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 144 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TT CNTD 01 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng
2 CT 01 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Chứng thực
3 TP 01 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch
4 TBXH01 Thủ tục Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
5 TG01 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
6 NV-KT01 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng
7 TT 01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng
8 TG 01 Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Tôn giáo
9 TCDN01 Đăng ký thành lập hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
10 HKD 01 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
11 MT-01 Thủ tục Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Tài nguyên & môi trường
12 TNN-01 Thủ tục Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên & môi trường
13 GQKN01 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Thanh tra
14 TT CNTD 02 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng
15 CT 02 Thủ tục chứng thực di chúc Chứng thực