CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 2.002407.000.00.00.H60 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang Giải quyết khiếu nại
2 2.002411.000.00.00.H60 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang Giải quyết khiếu nại
3 2.002394.000.00.00.H60 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang Giải quyết tố cáo
4 1.010943.000.00.00.H60 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang Tiếp công dân
5 2.002499.000.00.00.H60 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang Xử lý đơn thư
6 2.002401.000.00.00.H60 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang Phòng, chống tham nhũng
7 2.002402.000.00.00.H60 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang Phòng, chống tham nhũng
8 2.002403.000.00.00.H60 Thủ tục thực hiện việc giải trình Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang Phòng, chống tham nhũng
9 2.002400.000.00.00.H60 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang Phòng, chống tham nhũng