CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 20 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 1.002118.000.00.00.H60 Khám giám định tổng hợp Sở Y tế Giám định y khoa
2 1.002671.000.00.00.H60 Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động Sở Y tế Giám định y khoa
3 1.002694.000.00.00.H60 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp Sở Y tế Giám định y khoa
4 1.002136.000.00.00.H60 Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát Sở Y tế Giám định y khoa
5 1.002706.000.00.00.H60 Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động Sở Y tế Giám định y khoa
6 1.002146.000.00.00.H60 Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động Sở Y tế Giám định y khoa
7 1.002208.000.00.00.H60 Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất Sở Y tế Giám định y khoa
8 1.002168.000.00.00.H60 Hồ sơ khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần Sở Y tế Giám định y khoa
9 1.011798.000.00.00.H60 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Sở Y tế Giám định y khoa
10 1.000281.000.00.00.H60 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật Sở Y tế Giám định y khoa
11 1.003662.000.00.00.H60 Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Sở Y tế Giám định y khoa
12 1.002190.000.00.00.H60 Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai Sở Y tế Giám định y khoa
13 1.002392.000.00.00.H60 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Sở Y tế Giám định y khoa
14 1.003691.000.00.00.H60 Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Sở Y tế Giám định y khoa
15 2.001022.000.00.00.H60 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Sở Y tế Giám định y khoa