Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 13 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CT 01 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
2 CT 02 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
3 HT01 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch Hộ tịch
4 CT 03 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực
5 QT 02 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch
6 QT 03 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
7 QT 04 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
8 QT 05 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
9 TGPL 09 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
10 TGPL 10 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
11 TGPL 12 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
12 TGPL 03 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
13 CC 12 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Công chứng