Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 43 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 QLG01 Thủ tục đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Quản lý giá
2 THTK01 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tin học và thống kê
3 QLG02 Thủ tục quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Quản lý giá
4 HCSN01 Thủ tục hỗ trợ lãi suất và chi phí xây dựng hầm Biogas Hành chính sự nghiệp
5 QLG04 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Quản lý giá
6 TCDN 05 Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương Tài chính doanh nghiệp
7 CS 07 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quản lý công sản
8 CS 08 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Quản lý công sản
9 CS 09 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Quản lý công sản
10 CS 10 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Quản lý công sản
11 CS 11 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Quản lý công sản
12 CS 01 Thủ tục điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Quản lý công sản
13 CS 12 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Quản lý công sản
14 CS 02 Thủ tục cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Quản lý công sản
15 CS 13 Quyết định điều chuyển tài sản công Quản lý công sản