CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 22 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 QLG01 Thủ tục đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Sở Tài chính Quản lý giá
2 THTK01 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính Tin học và thống kê
3 QLG02 Thủ tục quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Sở Tài chính Quản lý giá
4 HCSN01 Thủ tục hỗ trợ lãi suất và chi phí xây dựng hầm Biogas Sở Tài chính Hành chính sự nghiệp
5 QLG04 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Sở Tài chính Quản lý giá
6 TCDN 05 Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp
7 CS 10 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Sở Tài chính Quản lý công sản
8 CS 20 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Sở Tài chính Quản lý công sản
9 CS 25 Mua quyển hóa đơn Sở Tài chính Quản lý công sản
10 CS 26 Mua hóa đơn lẻ Sở Tài chính Quản lý công sản
11 CS 27 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản Sở Tài chính Quản lý công sản
12 CS 28 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công Sở Tài chính Quản lý công sản
13 CS 29 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Sở Tài chính Quản lý công sản
14 CS 30 Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Sở Tài chính Quản lý công sản
15 CS 32 Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lập, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu Sở Tài chính Quản lý công sản