CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 8 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 TCPCP 02 Thủ tục thành lập hội Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
2 TCPCP 03 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
3 TCPCP 05 Thủ tục đổi tên hội Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
4 TD-KT05 Thủ tục tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
5 TD-KT06 Thủ tục tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
6 TCPCP 07 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
7 TD-KT07 Thủ tục tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đột xuất Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
8 TD-KT08 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành tích đối ngoại Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng