CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 39 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 CCVC 01 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Nội vụ Công chức - Viên chức
2 TCBC 01 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
3 VT-LT01 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Sở Nội vụ Văn thư và Lưu trữ nhà nước
4 CCVC 02 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Nội vụ Công chức - Viên chức
5 TCBC 02 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
6 CCVC 03 Thủ tục tiếp nhận vào công chức Sở Nội vụ Công chức - Viên chức
7 TCBC 03 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
8 CCVC 04 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Sở Nội vụ Công chức - Viên chức
9 TCBC 04 Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
10 TCPCP 04 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
11 CCVC 08 Thủ tục thi tuyển viên chức Sở Nội vụ Công chức - Viên chức
12 TCBC 05 Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
13 TCBC 06 Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
14 TCPCP 06 Thủ tục hội tự giải thể Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
15 CCVC 07 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Sở Nội vụ Công chức - Viên chức