Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 73 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000189.000.00.00.H60 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
2 2.002028.000.00.00.H60 Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết Quản lý Lao động ngoài nước
3 2.000025.000.00.00.H60 Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
4 1.000389.000.00.00.H60 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - trung tâm giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
5 1.005132.000.00.00.H60 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Quản lý Lao động ngoài nước
6 1.010801.000.00.06.H60 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công
7 2.000027.000.00.00.H60 Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
8 1.004944.000.00.00.H60 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (Đối với trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội để chuyển đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế) Trẻ em
9 1.001978.000.00.00.H.60 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc Làm
10 1.001806.000.00.00.H60 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội
11 1.010803.000.00.06.H60 Giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ Người có công
12 2.000032.000.00.00.H60 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
13 1.004964.000.00.00.H60 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia Người có công
14 2.000036.000.00.00.H60 Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
15 2.000062.000.00.00.H60 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội