Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 64 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000591.000.00.00.H60 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
2 1.001158.000.00.00.H60 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Công nghiệp nặng
3 D 01 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Điện
4 1.005190.000.00.00.H60 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Dịch vụ thương mại
5 DVTM01 Đăng ký lần đầu Hợp đồng theo mẫu/Điều kiện giao dịch chung Dịch vụ thương mại
6 2.001547.000.00.00.H60 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa Chất
7 2.000309.000.00.00.H60 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản Lý Cạnh Tranh
8 TMQT số 01 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại Thương Mại Quốc Tế
9 2.000002.000.00.00.H60 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại
10 2.000535.000.00.00.H60 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
11 D 02 Cấp lại thẻ an toàn điện Điện
12 2.000110.000.00.00.H60 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Dịch vụ thương mại
13 DVTM02 Đăng ký lại Hợp đồng theo mẫu/Điều kiện giao dịch chung (trường hợp thay đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung) Dịch vụ thương mại
14 1.002758.000.00.00.H60 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa Chất
15 2.000637.000.00.00.H60 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước