Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 7 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CGCNDDKVAN Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
2 Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Quản lý con dấu
3 Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Quản lý con dấu
4 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Quản lý con dấu
5 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh) Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh) Quản lý con dấu
6 Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Quản lý con dấu
7 VCVLN14 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (cấp tỉnh) Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ