CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 QLDN - 01 Phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp Quản lý doanh nghiệp