CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 CTDT 01 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban Dân tộc Công tác Dân tộc
2 CTDT 02 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban Dân tộc Công tác Dân tộc