CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 7 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.003659.000.00.00.H60 Cấp giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
2 1.003687.000.00.00.H60 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
3 1.003633.000.00.00.H60 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
4 1.004379.000.00.00.H60 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
5 1.004470.000.00.00.H60 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
6 1.010902.000.00.00.H60 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
7 1.005442.000.00.00.H60 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính