CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 7 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.003659.000.00.00.H60 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính
2 1.004379.000.00.00.H60 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
3 1.003633.000.00.00.H60 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính
4 1.005442.000.00.00.H60 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
5 1.004470.000.00.00.H60 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính
6 1.003687.000.00.00.H60 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Bưu chính
7 1.010902.000.00.00.H60 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cấp Tỉnh Bưu chính