CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 90 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 CCVC 01 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Nội vụ Công chức - Viên chức
2 CQDP 01 Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, thôn tổ dân phố Sở Nội vụ Chính quyền địa phương
3 TCBC 01 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
4 TCPCP 01 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
5 TD-KT01 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
6 TNTG1 Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
7 VT-LT01 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Sở Nội vụ Văn thư và Lưu trữ nhà nước
8 CCVC 02 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Nội vụ Công chức - Viên chức
9 CQDP 02 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã Sở Nội vụ Chính quyền địa phương
10 CTTN 01 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Sở Nội vụ Công tác thanh niên
11 TCBC 02 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
12 TCPCP 02 Thủ tục thành lập hội Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
13 TD-KT02 Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
14 TNTG2 Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
15 1.010195.000.00.00.H60 Thủ tục Cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ Sở Nội vụ Văn thư và Lưu trữ nhà nước