Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CGCNDDKVAN Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
3 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
4 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
5 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT