Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 12 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CT01 Đăng ký thường trú (cấp xã) Đăng kí, quản lý cư trú
2 DKCT01 Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài (cấp tỉnh) Đăng kí, quản lý cư trú
3 CT02 Xóa đăng ký thường trú (cấp xã) Đăng kí, quản lý cư trú
4 CT03 Đăng ký tạm trú (cấp xã) Đăng kí, quản lý cư trú
5 CT04 Gia hạn tạm trú (cấp xã) Đăng kí, quản lý cư trú
6 CT05 Xóa đăng ký tạm trú (cấp xã) Đăng kí, quản lý cư trú
7 CT06 Thông báo lưu trú (cấp xã) Đăng kí, quản lý cư trú
8 CT07 Khai báo tạm vắng (cấp xã) Đăng kí, quản lý cư trú
9 CT08 Tách hộ (cấp xã) Đăng kí, quản lý cư trú
10 CT09 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (cấp xã) Đăng kí, quản lý cư trú
11 CT10 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú (cấp xã) Đăng kí, quản lý cư trú
12 CT11 Xác nhận thông tin về cư trú (cấp xã) Đăng kí, quản lý cư trú