CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 7 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 KTHT-02 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Kinh tế hợp tác và PTNT
2 KTHT-04 Công nhận làng nghề Kinh tế hợp tác và PTNT
3 KTHT-03 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu Kinh tế hợp tác và PTNT
4 KTHT-05 Công nhận nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và PTNT
5 KTHT-06 Công nhận làng nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và PTNT
6 KTHT-08 Hỗ trợ dự án liên kết Kinh tế hợp tác và PTNT
7 KTHT-01 Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh Kinh tế hợp tác và PTNT