CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 7 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 1.006718 Thủ tục Cho phép đoàn ra thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Ngoại Vụ Công tác lãnh sự
2 1.006720 Thủ tục Cho phép các đoàn khách nước ngoài, đoàn khách quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Sở Ngoại Vụ Công tác lãnh sự
3 1.006719 Thủ tục Cho phép đoàn ra thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Ngoại vụ Sở Ngoại Vụ Công tác lãnh sự
4 2.002312.000.00.00.H60 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại Vụ Hội nghị, hội thảo quốc tế
5 2.002314.000.00.00.H60 Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại Vụ Hội nghị, hội thảo quốc tế
6 2.002311.000.00.00.H60 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại Vụ Hội nghị, hội thảo quốc tế
7 2.002313.000.00.00.H60 Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại Vụ Hội nghị, hội thảo quốc tế