CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1923 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 1.009748 Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
2 2.000063 Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Thương mại
3 2.000591.000.00.00.H60 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công Thương An toàn thực phẩm
4 1.001158.000.00.00.H60 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Sở Công Thương Công nghiệp nặng
5 CNDP 01 Thủ tục cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Sở Công Thương Công nghiệp địa phương
6 D 01 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Sở Công Thương Điện
7 2.000453.000.00.00.H60 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 Sở Công Thương Dầu khí
8 1.005190.000.00.00.H60 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Sở Công Thương Dịch vụ thương mại
9 DVTM01 Đăng ký lần đầu Hợp đồng theo mẫu/Điều kiện giao dịch chung Sở Công Thương Dịch vụ thương mại
10 2.001547.000.00.00.H60 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương Hóa Chất
11 KHCN 01 Thủ tục cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép Sở Công Thương Khoa học công nghệ
12 2.000674.000.00.00.H60 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
13 NL 01 Thủ tục điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV) Sở Công Thương Năng lượng
14 CNTM01 Thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình công nghiệp Sở Công Thương Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương
15 2.000309.000.00.00.H60 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công Thương Quản lý bán hàng đa cấp