CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 113 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DTNNNT 01 Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ Đầu tư vào Nông nghiệp, Nông thôn
2 ĐTCT1 Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
3 HTDN 01 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
4 HDDN 01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
5 TLHDHTX01 Đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã)
6 DTNNNT 03 Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ. Đầu tư vào Nông nghiệp, Nông thôn
7 ĐTCT2 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
8 2.000024.000.00.00.H60 Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
9 2.001583.000.00.00.H60 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
10 TLHDHTX02 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã)
11 DTNNNT 02 Giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp Đầu tư vào Nông nghiệp, Nông thôn
12 ĐTCT3 Thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
13 1.000016.000.00.00.H60 Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
14 2.001199.000.00.00.H60 Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
15 TLHDHTX03 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã)