CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 118 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DTNNNT 01 Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ Đầu tư vào Nông nghiệp, Nông thôn
2 ĐTCT1 Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
3 HTDN 01 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
4 DNNN Thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân tỉnh) quyết định thành lập Thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 phần trăm vốn điều lệ
5 HDDN 01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
6 TLHDHTX01 Đăng ký liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã)
7 DTNNNT 03 Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ. Đầu tư vào Nông nghiệp, Nông thôn
8 ĐTCT2 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
9 2.000024.000.00.00.H60 Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
10 DNNN 1 2. Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc được giao quản lý Thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 phần trăm vốn điều lệ
11 2.001583.000.00.00.H60 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
12 TLHDHTX02 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã)
13 DTNNNT 02 Giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp Đầu tư vào Nông nghiệp, Nông thôn
14 ĐTCT3 Thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
15 1.000016.000.00.00.H60 Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa