CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 VT-LT01 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Sở Nội vụ Văn thư và Lưu trữ nhà nước
2 1.010195.000.00.00.H60 Thủ tục Cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ Sở Nội vụ Văn thư và Lưu trữ nhà nước
3 VT-LT03 Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ Sở Nội vụ Văn thư và Lưu trữ nhà nước