CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 10 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 TD-KT01 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
2 TD-KT02 Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
3 TD-KT03 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
4 TD-KT04 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
5 TD-KT05 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
6 TD-KT06 Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
7 TD-KT07 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đột xuất Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
8 TD-KT08 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đối ngoại Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
9 TD-KT10 Thủ tục xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”; “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
10 TD-KT09 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh cho gia đình Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng