CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 17 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 TCPCP 01 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
2 TCPCP 02 Thủ tục thành lập hội Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
3 TCPCP 03 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
4 TCPCP 04 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
5 TCPCP 05 Thủ tục đổi tên hội Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
6 TCPCP 06 Thủ tục hội tự giải thể Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
7 TCPCP 07 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
8 TCPCP 08 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
9 TCPCP 09 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
10 TCPCP 10 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
11 TCPCP 11 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
12 TCPCP 12 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
13 TCPCP 13 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
14 TCPCP 14 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
15 TCPCP 15 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ