CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 12 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 TCBC 01 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
2 TCBC 02 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
3 TCBC 03 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
4 TCBC 04 Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
5 TCBC 05 Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
6 TCBC 06 Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
7 TCBC 07 Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
8 TCBC 08 Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
9 TCBC 09 Thủ tục thẩm định số lượng người làm việc Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
10 TCBC 10 Thủ tục thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
11 TCBC 11 Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm (tổ chức hành chính) Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
12 TCBC 12 Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm (tổ chức hành chính) Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế