CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 8 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 CCVC 01 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Nội vụ Công chức - Viên chức
2 CCVC 02 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Nội vụ Công chức - Viên chức
3 CCVC 03 Thủ tục tiếp nhận vào công chức Sở Nội vụ Công chức - Viên chức
4 CCVC 04 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Sở Nội vụ Công chức - Viên chức
5 CCVC 08 Thủ tục thi tuyển viên chức Sở Nội vụ Công chức - Viên chức
6 CCVC 07 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Sở Nội vụ Công chức - Viên chức
7 CCVC 09 Thủ tục xét tuyển viên chức Sở Nội vụ Công chức - Viên chức
8 CCVC 10 Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức Sở Nội vụ Công chức - Viên chức