CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 16 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 KS01 Thủ tục Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất khoáng sản
2 KS02 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất khoáng sản
3 KS03 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất khoáng sản
4 KS04 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất khoáng sản
5 KS05 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất khoáng sản
6 KS06 Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất khoáng sản
7 KS07 Đóng cửa mỏ Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất khoáng sản
8 KS08 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất khoáng sản
9 KS09 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất khoáng sản
10 KS10 Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất khoáng sản
11 KS11 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất khoáng sản
12 KS12 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất khoáng sản
13 KS13 Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất khoáng sản
14 KS14 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất khoáng sản
15 KS15 Thủ tục Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất khoáng sản