CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 MTTQ01 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường
2 MTTQ02 Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Môi trường
3 MTTQ03 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm b,c khoản 2 điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) Môi trường
4 MTTQ05 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) Môi trường
5 MTTQ06 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường (cấp tỉnh) Môi trường
6 MTTQ09 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Môi trường
7 MT001 Cấp giấy phép trao đổi, mua bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ Môi trường
8 MTTQ10 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Môi trường
9 MT005 Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Môi trường
10 MT004 Chấp thuận về môi trường (Trường hợp Dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án) Môi trường
11 MT002 Cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Môi trường