CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 MT001 Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
2 MT002 Cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
3 MT11 Cấp giấy phép môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
4 MT12 Cấp đổi giấy phép môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
5 MT13 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
6 MT 17 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (Cấp Xã) Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
7 MT14 Cấp lại giấy phép môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
8 MT15 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
9 MT16 Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (Báo cáo riêng) Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường