Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1634 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
5445281800093
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký kết hôn (UBND xã Minh Thanh).
 • NGUYỄN NGỌC HÀ (070957815)
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 15:22:43
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 15:22:43
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 15:22:43
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 15:45:44
  Hồ sơ 5445281800093 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Minh Thanh
2
5444171800020
 • - Về việc: Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (Xã Tứ Quận).
 • ĐẶNG XUÂN THƯỜNG
 • - Ngày nộp: 31/10/2018 08:40:48
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2018 08:40:48
 • - Ngày dự kiến trả: 07/11/2018 08:40:48
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 14:42:14
  Hồ sơ 5444171800020 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Tứ Quận
3
5423811800902
 • - Về việc: Thủ tục Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (Áp dụng cho chi nhánh VPĐKĐĐ Hàm Yên).
 • VƯƠNG THỨ TỰ
 • - Ngày nộp: 29/10/2018 11:11:50
 • - Ngày tiếp nhận: 29/10/2018 11:11:50
 • - Ngày dự kiến trả: 05/11/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 12:07:12
  Hồ sơ 5423811800902 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai Hàm Yên
4
5445011800094
 • - Về việc: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng (Thị trấn SD).
 • TRẦN THỊ THI
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 10:07:12
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 10:07:12
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2018 10:07:12
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:40:58
  Hồ sơ 5445011800094 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Thị trấn Sơn Dương
5
5445011800095
 • - Về việc: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng (Thị trấn SD).
 • NGUYỄN VĂN LƯỢNG
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 10:16:31
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 10:16:31
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2018 10:16:31
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:40:33
  Hồ sơ 5445011800095 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Thị trấn Sơn Dương
6
5445011800096
 • - Về việc: Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi (Thị trấn SD).
 • ĐẶNG THỊ GÁI
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 10:26:18
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 10:26:18
 • - Ngày dự kiến trả: 04/09/2018 10:26:18
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:40:07
  Hồ sơ 5445011800096 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Thị trấn Sơn Dương
7
542312189010
 • - Về việc: Thủ tục Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • NÔNG LỆ THỦY
 • - Ngày nộp: 26/07/2018 09:00:14
 • - Ngày tiếp nhận: 26/07/2018 09:00:14
 • - Ngày dự kiến trả: 09/08/2018 09:00:14
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:26:14
  Hồ sơ 542312189010 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ chi nhánh VPĐK đất đai Thành phố
8
5445281800014
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã) (UBND xã Minh Thanh).
 • LƯƠNG THẾ GIẢN (070760844)
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 08:17:58
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 08:17:58
 • - Ngày dự kiến trả: 04/09/2018 08:17:58
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:16:25
  Hồ sơ 5445281800014 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Minh Thanh
9
5445281800013
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (UBND xã Minh Thanh).
 • NGUYỄN THỊ TÀI (070972911)
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 07:27:31
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 07:27:31
 • - Ngày dự kiến trả: 06/09/2018 07:27:31
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:13:22
  Hồ sơ 5445281800013 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Minh Thanh
10
5445481800063
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký kết hôn (UBND xã Chi Thiết).
 • PHAMH VĂN ĐIỀU (070875211)
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 14:35:41
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 14:35:41
 • - Ngày dự kiến trả: 04/09/2018 14:35:41
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:01:05
  Hồ sơ 5445481800063 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Chi Thiết huyện Sơn Dương
11
5445481800064
 • - Về việc: Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (UBND xã Chi Thiết).
 • HOÀNG THỊ THIẾT
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 15:48:56
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 15:48:56
 • - Ngày dự kiến trả: 04/09/2018 15:48:56
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 15:54:27
  Hồ sơ 5445481800064 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Chi Thiết huyện Sơn Dương
12
5445481800065
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký lại khai sinh (UBND xã Chi Thiết).
 • HOÀNG THỊ THIẾT
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 15:51:03
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 15:51:03
 • - Ngày dự kiến trả: 10/09/2018 15:51:03
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 15:54:04
  Hồ sơ 5445481800065 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Chi Thiết huyện Sơn Dương
13
5445011800080
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký lại khai sinh (Thị trấn SD).
 • LƯƠNG THỊ HÒA
 • - Ngày nộp: 30/08/2018 16:04:19
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2018 16:04:19
 • - Ngày dự kiến trả: 07/09/2018 16:04:19
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 07:48:21
  Hồ sơ 5445011800080 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Thị trấn Sơn Dương
14
5445011800081
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã) (Thị trấn Sơn Dương).
 • LƯƠNG THỊ HÒA
 • - Ngày nộp: 30/08/2018 16:06:00
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2018 16:06:00
 • - Ngày dự kiến trả: 31/08/2018 16:06:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 07:48:00
  Hồ sơ 5445011800081 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Thị trấn Sơn Dương
15
5445011800082
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký khai sinh (Thị trấn SD).
 • DƯƠNG HÙNG CƯỜNG
 • - Ngày nộp: 30/08/2018 16:07:48
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2018 16:07:48
 • - Ngày dự kiến trả: 31/08/2018 16:07:48
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 07:47:39
  Hồ sơ 5445011800082 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Thị trấn Sơn Dương