Tìm thấy 601 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
92
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công nghiệp địa phương
Mức độ 4
93
Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an xã (cấp xã)
Mức độ 4
Công an tỉnh Tuyên Quang
Quản lý đăng kí quản lý cư trú
Mức độ 3
94
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Chứng thực
Mức độ 3
95
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Chứng thực
Mức độ 3
96
Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
97
Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc (Cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
98
Thủ tục chứng thực di chúc
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
99
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
100
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
101
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
102
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
103
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
104
Thủ tục Cho phép các đoàn khách nước ngoài, đoàn khách quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Mức độ 3
Sở Ngoại Vụ
Công tác lãnh sự
Mức độ 3
105
Thủ tục Cho phép đoàn ra thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế Quản lý đoàn đi nước ngoài; đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Mức độ 3
Sở Ngoại Vụ
Công tác lãnh sự