Tìm thấy 1383 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Thủ tục Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
An toàn lao động
Mức độ 3
2
Thủ tục báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
An toàn lao động
Mức độ 3
3
Thủ tục báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
An toàn lao động
Mức độ 3
4
Thủ tục báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
An toàn lao động
Mức độ 3
5
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
An toàn lao động
Mức độ 3
6
Thủ tục gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
An toàn lao động
Mức độ 3
7
Thủ tục khai báo tai nạn lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
An toàn lao động
Mức độ 3
8
Thủ tục thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
An toàn lao động
Mức độ 3
9
Thủ tục thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
An toàn lao động
Mức độ 3
10
Thủ tục thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
An toàn lao động
Mức độ 4
11
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
Mức độ 4
Sở Công Thương
An toàn thực phẩm
Mức độ 4
12
Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
Mức độ 4
Sở Công Thương
An toàn thực phẩm
Mức độ 3
13
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
An toàn thực phẩm
Mức độ 3
14
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
An toàn thực phẩm
Mức độ 3
15
Cho phép họp báo (nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí